תקנון נופש חברה באילת 2021

עובדות ועובדים יקרים,

בתקנון זה קיבצנו לעיונכם את הפרטים העיקריים שחשוב שתדעו על מנת שתוכלו ליהנות מהנופש לעובדי סלקום ולעובדי דינמיקה (החברות סלקום ישראל בע”מ, ודינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ יכונו: “סלקום”), שיתקיים בחודש אוקטובר 2021 במלון קלאב הוטל באילת (“הנופש”). לפני ביצוע ההזמנה חשוב לקרוא בעיון את כל הפרטים המופיעים בתקנון זה ולדאוג להעברתם במלואם לידיעת הנוסעים עמכם.

חשוב לזכור כי ביצוע ההזמנה נעשה על ידכם באמצעות אתר הזמנות המופעל על ידי  קלאב הוטל ניהול (1996) בע”מ (“מפעיל הנופש”) או מי מטעמו ("מפעיל אתר הרישום") ללא מעורבות סלקום בביצוע ההזמנה עצמה ולכן, כמו בכל הזמנת נופש, כל שינוי לאחר ביצוע ההזמנה כרוך בתשלום וחשוב לוודא את כל הפרטים לפני ביצוע ההזמנה.

למען הסר ספק יובהר בזאת כי תקנון נופש עובדי סלקום מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד לגברים ולנשים כאחד.

 

 1. תחולה
  1.1 בעת הזמנת הנופש מצהיר העובד המשתתף בנופש ו/או מי מטעמו ו/או כל נוסע עמו, כי קרא תקנון זה, הבין את תוכנו והסכים להיות כפוף לתנאיו, וכן קרא והסכים לתנאי מפעיל הנופש באתר זה (תקנון זה ותנאי מפעיל הנופש יכונו יחד: “התקנון”). לחילופין גם אם לא קרא בפועל את תנאי התקנון, הוא מצהיר כי סלקום או מי מטעמה הסבה את תשומת ליבו לכך שניתן לעיין בתקנון זה באתר המידע והרישום לנופש וכי הוא נמנע מרצונו החופשי מלעשות כן וכי אין בכך כדי להסיר ממנו את האחריות המלאה להיות כפוף לתנאי התקנון. עוד מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הנוגעת לאי ידיעת התקנון על כל תנאיו וכי לולא הסכים להיות כפוף לתנאי התקנון כאמור, לא הייתה סלקום מסכימה להשתתפותו בנופש חברה מלכתחילה.
  1.2 העובד מצהיר ומאשר כי ידאג להביא מלוא פרטי התקנון לידיעת כל הנוסעים עמו ו/או מטעמו, ממש כאילו קראו את התקנון בעצמם וחתימתו על התקנון נעשית בשמם של כל הנוסעים איתו ומחייבת אותם לכל דבר ועניין.

 

 1. הנופש
  2.1 הנופש, על בסיס חצי פנסיון, יתקיים במלון קלאב הוטל באילת בשני מחזורי נופש:
  א. מחזור ראשון – החל מיום 14.10.21 בשעה 15:00 ועד ליום 16.10.21 בשעה 15:30 (שני לילות) .
  ב. מחזור שני – החל מיום 21.1021 בשעה 15:00 ועד ליום 23.10.21 בשעה 15:30 (שני לילות).
  ג. מחזור ייעודי לציבור הדתי – חרדי – החל מיום 7.11.21  ועד ליום 11.11.21 (ארבעה לילות).
  2.2 למרות האמור משתתפי הנופש רשאים בעת הרישום להאריך בתשלום נוסף את תקופת הנופש:
  א. במחזור הראשון ניתן להאריך את הנופש בתשלום נוסף ללילה נוסף ביום  10.21
  ב. במחזור השני ניתן להאריך את הנופש בתשלום נוסף ללילה נוסף ביום 10.21 ו/או ביום 23.10.21.
  הארחת תקופת הנופש תתבצע על בסיס BB (לינה וארוחת בוקר בלבד) ועל בסיס מקום פנוי (כל הקודם זוכה) ובמהלכה לא יתקיימו פעילויות נופש מאורגנות על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
  2.3 הנופש נבנה על בסיס “חבילה מוגדרת מראש”. לא ניתן לשנות את מרכיבי החבילה ו/או את רמות אירוח. עובד שלא ינצל את מלוא ההטבות הכלולות בחבילה לא יקבל כל פיצויו/או תחליף בגין כך.

 

 1. זכאות להשתתפות בנופש חברה
  3.1 זכאים להירשם ולהשתתף בנופש עובדי סלקום, אשר החלו לעבוד בסלקום לפני תאריך 1.1.2021 ואשר עובדים בפועל במועד הרישום ובמועד היציאה לנופש ("עובד זכאי") וכן זכאים להירשם ולהשתתף בתשלום נוסף בני משפחה מקרבה ראשונה של העובד הזכאי (בעל/אישה/ידוע בציבור/מלווה לעובדים בעלי מוגבלויות/בן/בת זוג של העובד הזכאי וילדי העובד על פי רישומי סלקום). הרישום וההשתתפות הינם על בסיס מקום פנוי בלבד (כל הקודם זוכה).
  3.2 מבלי לפגוע בתנאי סעיף 2.1 לעיל, תחול הזכאות גם לגבי עובדות/עובדים בחופשת לידה (כולל עובדות/עובדים בחופשת לידה שאינה תשלום, במסגרת 26 שבועות).
  3.3 לא זכאים לצאת לנופש עובדים שבמועד היציאה לנופש נמסרה הודעה על סיום יחסי העבודה עימם (מכל סיבה שהיא) אף אם במועד היציאה לנופש עדיין קיימים יחסי עובד-מעסיק בינם לבין החברה ועובדים הנעדרים מעבודתם ללא תשלום מכל סיבה שהיא.
  3.4 עובד אשר הזמין נופש ובמועד היציאה לנופש אינו מועסק עוד בחברה ו/או שנמסרה הודעה על סיום יחסי העבודה בינו לבין החברה ו/או שכתוצאה מהחלטת החברה נשללה זכאותו להשתתף בנופש (מכל סיבה שהיא) – תוחזר לו מלוא התמורה ששילם בגין הנופש.
  3.5 עובדים שאינם מועסקים כעובדי סלקום (לא חלים יחסי עובד-מעסיק בינם לבין סלקום) אינם זכאים להשתתף בנופש חברה.
  3.6 עובדים בעלי מוגבלויות, הנדרשים לסיוע צמוד של מלווה בשל מוגבלותם בניידות זכאים למלווה אחד בלבד במימון מלא. על העובד לשלם בגין השתתפותו בנופש כמו ייתר העובדים، זכאות זאת מותנית בהצגת תעודת נכה עדכנית ליום הנסיעה ואישור מתאים בדבר מוגבלות בגין ניידות.

 

 1. דגשים כלליים
  4.1 הנופש הינו הטבה אישית הניתנת לעובד סלקום ואינה ניתנת להעברה. לא תתאפשר יציאה וניצול של הנופש ללא נוכחות העובד עצמו. ביטול הנופש עקב אי התייצבות העובד הזכאי, מכל טעם שהוא, יחויב בדמי הביטול המלאים בהתאם לדרישת מפעיל הנופש.
  4.2 עובד שיוותר על זכאותו לצאת לנופש לא יקבל כל פיצוי כספי או אחר בגין ויתור זה.
  4.3 ההגעה אל והחזרה מאתר הנופש תעשה על ידי העובד באופן עצמאי וללא כל מעורבות של החברה. למרות האמור, העובד רשאי להזמין בתשלום נוסף טיסות לאילת וממנה עבורו ועבור בני משפחתו. מספר כרטיסי הטיסה מוגבל והזמנתם היא על בסיס מקום פנוי ("כל הקודם זוכה").
  4.4 ימי ההיעדרות מהעבודה עקב ההשתתפות בנופש יחשבו כימי חופשה לכל דבר ועניין, ימי החופשה הינם על חשבון העובד ויקוזזו מיתרת ימי החופשה הצבורה לו ובתיאום עם המנהל הישיר. באחריות העובד לדווח במערכת השנה”ב ימי חופשה בגין ימים אלו.
  4.5 מספר המקומות בנופש מוגבל וההרשמה היא על בסיס “כל הקודם זוכה”, לכן ברגע שתתמלא מכסת הנרשמים/החדרים, תיסגר ההרשמה.
  4.6 פירוט הנופש והעלויות השונות יפורסמו בנפרד באתר מידע ייעודי.
  4.7 הנופש אינו כולל תשלום עבור שירותים ו/או הוצאות שאינם כלולים בהזמנה כפי שפורסמה באתר המידע והרישום ו/או במסגרת התנאים של מפעיל הנופש, ובכלל כך: אקסטרות בבית המלון, טיפים לנותני שירותים, סבלות, הוצאות אישיות, הוצאות רפואיות וכו’. למען הסר ספק, העובד אחראי לכל התשלומים במסגרת השהייה בנופש, לרבות עבור המשתתפים מטעמו, ובין השאר, בגין טיפולים רפואיים, הוצאות רפואיות, בגין אובדן ציוד, נסיעות, בילויים. ככל שסלקום תסייע בתשלום כלשהו מתחייב העובד להחזיר כל תשלום מיד עם הדרישה הראשונה. מומלץ להצטייד באמצעי תשלום (כרטיס אשראי), וכל ציוד הדרוש לעובד בדיוק כמו ביציאה עצמאית לנופש .
  4.8 מבלי לפגוע באמור לעיל, הנופש הינו על חשבון העובד ובאחריותו לכל דבר ועניין, במתכונת בו יוצא עובד לחופשה פרטית ביוזמתו במסגרת ימי חופשה, ועליו לדאוג ולטפל בכל נושא ככל שנדרש עבורו ועבור משפחתו, לרבות בגין אובדן מזוודות וציוד, בעיות רפואיות, טיפולים מול חברת ביטוח ותביעות, טיולים ונסיעות, בילויים וקניות וכיוצ”ב. ככל שסלקום תסייע בכל נושא כאמור ייחשב הדבר כמחווה של רצון טוב בלבד שאינו מחייבה ואינו מטיל עליה אחריות כלשהי, ולא מוקנית לעובד הזכות לדרוש או לקבל סיוע לוגיסטי (כגון ליווי, שינוע, ביטוח) ו/או כספי ו/או אחר, אלא אם ניתנה הבטחה מראש ובכתב ע”י סלקום.

 

 1. נהלי רישום
  5.1 באחריות העובד להירשם לנופש עפ”י כללי הזכאות המפורטים בתקנון ובלוח הזמנים שהוגדר ע”י סלקום ו/או מפעיל הנופש. סלקום לא תוכל להבטיח את השתתפותו של עובד בנופש במידה ולא נרשם בזמן, מכל סיבה שהיא.
  5.2 הרישום לנופש נעשה באמצעות אתר הרישום בלבד.
  5.3 סלקום רשאית לשנות את תנאי ההרשמה ו/ או דרך הרישום בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  5.4 מילוי טופס רישום אינו מהווה אישור הזמנה. לאחר הקלדת ההזמנה במערכת וקליטתה, ישלח לעובד מייל אישור המהווה אסמכתה/קבלה להזמנה. קבלה זו מהווה את האישור הבלעדי להזמנת הנופש.
  5.5 הליך רכישת הנופש יושלם אך ורק לאחר אישור הזמנה כמפורט להלן ולאחר שיבוצע תשלום מלא בגין הנופש וכן לאחר שיוצגו הפרטים הנדרשים לגבי כלל המשתתפים בנופש מטעמו של העובד, ובכפוף לאישור מפעיל הנופש.

 

 1. אישור הזמנה
  6.1 אישור ההזמנה ישלח לעובד בדוא”ל לאחר אישור תנאי התשלום ו/או עסקת האשראי. אישור זה מהווה אישור הזמנה רשמי.
  6.2 סלקום רשאית לבטל את השתתפותו של נרשם, למרות שנרשם דרך אתר החברה, בין השאר באם אחד או יותר מהמשתתפים בנופש לא עומדים בתנאי הזכאות או הרישום ו/או אם בוצע ניסיון לרמייה בתהליך הרישום ו/או מסיבות שאינן תלויות בסלקום לרבות הנעוצות במפעיל הנופש.
  6.3 סלקום תודיע על ביטול ההרשמה לעובד בלבד ולא למשתתפים הנוספים שצירף לנופש מטעמו ויידועו של העובד ייחשב כידוע יתר המשתתפים מטעמו לכל דבר ועניין.
  6.4 מבלי לגרוע מזכותם של סלקום ו/או מפעיל הנופש לבטל נופש שהוזמן ו/או השתתפות של עובד שהשלים באתר את תהליך ההרשמה, יש להשלים את תהליך הרישום והתשלום תוך 15 דקות ממועד פתיחת ההזמנה דרך אתר האינטרנט, אחרת יהיה על העובד להתחיל בביצוע ההזמנה מחדש. מבלי לפגוע באמור לעיל, במידה ולא יינתן אישור סופי להזמנה, כולה או מקצתה, הנדרש ממארגן הנופש ו/או ספק אחר כלשהו רשאית סלקום לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

 

 1. בית המלון:
  7.1 מפעיל הנופש ו/או סלקום אינם יכולים להבטיח כניסה מוקדמת או יציאה מאוחרת מהחדרים.
  7.2 האירוח בבית המלון הוא לפי המפורסם באתר הנופש.
  7.3 כל החלטה ו/או היערכות בנושאי כשרות הינה באחריות העובד בלבד. גם במקרה בו יוצע נופש המותאם לציבור דתי, אין התחייבות כלשהי של סלקום או מי מטעמה בנוגע לדרגת והיבטי הכשרות וההתאמה השונים, ועל כל עובד בטרם הזמנת הנופש לבדוק ולוודא את התאמת התנאים השונים של המקום לשביעות רצונו, ולדאוג לכל סידור מתאים מבחינתו.
  7.4 בבית המלון קיימים או ייתכנו שירותים נוספים הניתנים, חלקם או כולם, תמורת תשלום נוסף, ואינם כלולים בחבילת הנופש, כגון: שרות חדרים, שירותי ספא וכד'. יש לברר בבית המלון טרם כל שימוש האם השירות כרוך בתשלום נוסף. סלקום ו/או מפעיל הנופש לא יהיו אחראים לדרישות תשלום בגין שירותים אלו, וכל האחריות לתשלום תחול על העובד בלבד.

 

 1. שיבוץ בחדרים
  8.1 סלקום אינה אחראית לשיבוץ החדרים בבית המלון. אי שביעות רצון, לא תהווה עילה לפיצוי כלשהו ו/או החזר כספי.
  8.2 סלקום תעשה, מתוך מחווה של רצון טוב, וככל שהדבר תלוי בה מאמץ סביר על מנת לסייע לבקשות מקובלות של עובדים הלוקחים חלק בנופש, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יחד עם זאת, סלקום אינה מתחייבת להיענות לבקשות כלשהן לרבות אישיות (כגון חדר ליד חדר/קומה וכו').
  8.3 מובהר כי במסגרת הנופש קיים מספר מוגבל של חדרים המיועדים לחמישה ו/או לשישה נופשים והזמנתם תיעשה על בסיס מקום פנוי ("כל הקודם זוכה"). ביצוע הזמנה לנופש למספר משתתפים העולה על תפוסת החדרים הפנויים תחייב פיצול חדרים ותשלום נוסף והכל על בסיס מקום פנוי בלבד.
  8.4 עובד המבקש להירשם לנופש ללא בן זוג יהיה רשאי לאחד הרשמתו עם עובד זכאי נוסף ולחילופין יחויב בתשלום נוסף בגין הזמנת חדר בודד. שווי התשלום הנוסף יהיה כעלות הנופש עבור בן זוג והכל על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

 1. הגדרות חדרים:
  9.1 טיב החדרים ושירותי המלון הינם באחריות בית המלון בלבד ולא תהיה לעובד בגין כך כל דרישה ו/או טענה ו/או תלונה כנגד סלקום.
  9.2 למען הסר ספק מובהר כי מערכות מיזוג האוויר (על כל חלקיהן) כפי שהן קיימות בבית המלון אינן באחריות סלקום שלא תישא באחריות כלשהי להפעלתן ו/או לאי תקינותן .

 

 1. שינוי פרטי ההזמנה:
  10.1 כל שינוי בפרטי ההזמנה יבוצע בכפוף לתקנון ובאישור מפעיל הנופש.
  10.2 החלפת שם משתתף בנופש (עובד סלקום ו/או מי מהמשתתפים מטעמו) תתבצע באישור סלקום ובכפוף לתנאי התקנון והוראות מפעיל הנופש, באמצעות פניה דרך אתר הרישום (מדור "צור קשר") אשר תטופל על ידי נציגי מפעיל אתר הרישום  אל מול מפעיל הנופש. סלקום ומפעיל הנופש אינם מתחייבים לאשר החלפת משתתף.
  10.3 בשום מקרה לא תתאפשר החלפת שמות משתתפים בנופש 3 ימים לפני מועד היציאה לנופש או פחות מכך, למעט מקרים חריגים הנובעים מכורח כוח עליון או פטירה, מחלה חמורה או פציעה חמורה חו"ח ובהתאם לאישור סלקום.
  10.4 ביצוע שינוי בתמהיל החדר יבוצע על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לאישור סלקום, טרם היציאה לנופש. המשתתף יודע כי במידת הצורך יחול חיוב / קיזוז בהפרשים על פי המחירים, וכי אישור סלקום עלול להיות מותנה בין השאר בצדדים שלישיים.
  10.5 שינוי פרטי הזמנה יחויב בכרטיס אשראי אחד בלבד ובתשלום אחד, אלא אם אושר אחרת על ידי סלקום.

 

 1. ביטול הזמנה:
  11.1 ביטול הזמנה לנופש יעשה אך ורק באמצעות פניה דרך אתר הרישום (מדור "צור קשר") ובכפוף לאפשרויות הביטול כקבוע בתקנון זה ו/או בכל התחייבות אחרת מול מפעיל הנופש ו/או נהלי הביטול שבהתאם לתקנות הגנת הצרכן.
  11.2 ביטול הזמנת נופש שאושרה כרוך בתשלום דמי ביטול כפי שמפורט להלן:
  א. ביטול הזמנה בתוך 14 (ארבעה-עשר) ימים ממועד אישורה ובתנאי שהביטול יבוצע לפחות 7 ימי עסקים לפני מועד היציאה לנופש – כרוך בדמי ביטול של 5%  או 100 ₪, הנמוך ביניהם. עבור כל חדר שהוזמן.
  ב. ביטול הזמנת נופש לאחר שחלפו יותר מ-14 ימים ממועד אישורה אך לא פחות מ-15 ימים לפני מועד היציאה לנופש – כרוך בדמי ביטול בשווי 25% משווי ההזמנה שבוטלה.
  ג. ביטול הזמנת נופש לאחר שחלפו יותר מ-14 ימים ממועד אישורה ופחות מ-15 ימים לפני מועד היציאה לנופש – כרוך בדמי ביטול בשווי 50% משווי ההזמנה שבוטלה.
  ד. ביטול הזמנת נופש 3 ימים או פחות לפני מועד היציאה לנופש כרוך בדמי ביטול בשווי 100% משווי ההזמנה שבוטלה.
  11.3 מבלי לפגוע באמור בסעיף 5 לעיל סלקום ו/או מפעיל הנופש רשאים להודיע על ביטול הנופש, מכל סיבה שהיא ובכלל זאת עקב אי מילוי מכסה מספקת של נופשים. במקרה של ביטול כאמור, לא יהא העובד ו/או מי מהמשתתפים מטעמו זכאי לפיצוי כלשהו.

 

 1. נופש בצל הקורונה:
  12.1 הנופש יקוים וינוהל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ועל פי הנחיות ממונה קורונה של סלקום. בהזמנת הנופש מאשר העובד, מצהיר, מסכים ומתחייב כי:
  א. הוא וכל משתתף מטעמו ימלאו אחר כל ההנחיות שיינתנו על ידי הנהלת החברה וועד העובדים לצורכי התגוננות מפני מגפת הקורונה ובכלל זאת עטיית מסיכה במהלך הנופש.
  ב. הוא וכל משתתף מטעמו יציגו בפני הנהלת החברה ו/או ועד העובדים ו/או מפעיל הנופש כל מסמך נדרש לצורך הוכחת כשרותו הבריאותית להשתתף בנופש לרבות אך לא רק: תעודת מתחסן ו/או תעודת מחלים ו/או תוצאות בדיקת קורונה שליליות שנערכו במועד שיקבע על ידי החברה ו/או ועד העובדים ו/או מפעיל הנופש ו/או הגופים הרגולטוריים האמונים על מתן הנחיות בנושא זה.
  ג. הוא וכל משתתף מטעמו מודעים לאפשרות כי החברה וועד העובדים יחליטו לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הנופש לאור התפשטות מגפת הקורונה ו/או הנחיות הגופים הרגולטוריים העוסקים בנושא. במקרה של דחיה / שינוי / ביטול כאמור, לא יהא העובד ו/או מי מהמשתתפים מטעמו זכאי לפיצוי כלשהו.
  12.2 מובהר ומודגש כי עובדים ומשתתפים מטעמם שלא ימלאו אחר ההנחיות שימסרו בהתאם לפרק זה לא יהיו רשאים להשתתף בנופש ו/או יורחקו מהנופש מבלי שיהיו זכאים להחזר כספי כלשהו.
  12.3 עובדים שירשמו לנופש ובמועד המתוכנן לנופש, הם ו/או משתתף מטעמם יהיו חולה מאומת בקורונה יהיו רשאים לבטל את הרשמתם וכספם יוחזר.

 

 1. תנאי תשלום:
  13.1 מלוא העלות בה יחויב עובד בגין הזמנת הנופש תשולם באמצעות כרטיס אשראי.
  13.2 תשלום עמלה ו/או ריבית בגין פריסה לתשלומים לחברת האשראי יהיה בהתאם למועד החיוב של חברת האשראי ולשיעורים הקבועים על ידה.
  13.3 סלקום שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות התשלומים בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. הגבלת אחריות
  14.1 מוצהר ומובהר בזאת כי סלקום משמשת כמתווכת בלבד בין עובדי החברה המשתתפים בנופש ו/או מי מטעמם, לבין ספקי השירותים השונים, לרבות מפעיל אתר הנופש, מפעיל הנופש, בתי מלון, מזון וכיוצ"ב. מובהר בזאת מפורשות, כי לסלקום אין יכולת להשפיע על מעשיהם ו/או מחדליהם של ספקים אלו ולפיכך, סלקום לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שייגרם לעובד ו/או למשתתף בנופש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג' שהוא, במהלך ו/או בגין הנופש ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של אחד הספקים, לרבות אך ללא הגבלה סלקום אינה אחראית לכל אובדן, גניבה, פציעה או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו במהלך הנופש, לפניו ולאחריו, לרבות במתחמי הנופש או מחוץ לו ו/או בדרך אליו. להסר ספק, אחריות כל עובד ו/או משתתף בנופש תחול כמו במקרה בו הוזמן הנופש על ידו ישירות מול חברת נסיעות עצמאית באתר חברת נסיעות. מבלי לפגוע באמור לעיל, סלקום לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות שיחולו באספקת הנופש ו/או השירותים הניתנים בו ו/או במידע שנמסר לגביו.
  14.2 המשתתף בנופש יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שייגרם לכל צד ג' שהוא, במהלך הנופש, כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתתף ו/או מי מטעמו, ובכלל זה כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למתקני המלון ו/או החדר בו ישהה בעת הנופש בבית המלון, ככל שייגרם. סלקום שומרת לעצמה את הזכות לשלם בגין כל נזק כאמור לצד שלישי ולדרוש את הנזק מהעובד, לרבות באמצעות קיזוז משכרו.
  14.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה מכל סוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 

 1. כללי התנהגות בנופש
  15.1 עובדי סלקום והמשתתפים בנופש מטעמם נדרשים להישמע להנחיות האחראים על הנופש מטעם סלקום ו/או מטעם ועד העובדים ולנהוג בהתאם לכללי התנהגות נאותים, לערכי החברה ולקוד האתי החל על עובדי סלקום והמחייבים גם את כלל המשתתפים מטעמם, לכל דבר ועניין. התנהגות בלתי הולמת של מי מהמשתתפים בנופש, תהא באחריותו הישירה והבלעדית של העובד אשר ביצע את ההזמנה לנופש ותטופל באופן משמעתי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת סלקום. מודגש כי במקרה של התנהגות בלתי מקובלת, לרבות בניגוד לקוד האתי, סלקום תהא רשאית לבטל את ההשתתפות בנופש, לפני ו/או במהלכו, וכן לנקוט בכל אמצעי משמעתי אחר.
  15.2 חל איסור על שימוש במערכות שמע או הגברה פרטיות בחדרים ובשטחי המלון הציבורים.
  15.3 מצופה מעובדי סלקום והמשתתפים בנופש מטעמם להתנהג בנימוס ובאופן תרבותי לרבות ולצורך הדוגמא: שמירה על הניקיון, עישון במקומות המותרים בלבד, שמירה על השקט, התייחסות נאותה ומכובדת לנותני השירותים במלון ובכלל.
  15.4 חל איסור על שתיית אלכוהול מופרזת במהלך הנופש. עובד שיבצע עבירת משמעת במהלך הנופש כתוצאה משכרות, ינקטו מולו אמצעים משמעתיים. כמו כן חל איסור על שתיית אלכוהול שהובא באופן פרטי בשטחים הציבוריים.
  15.5 כניסה לחדר האוכל ולמסעדות בשטח המלון תחייב לבוש הולם, לגברים ולנשים כאחד.
  15.6 עובד סלקום ו/או משתתף בנופש, אשר החל משלב הרישום ועד לסיום הנופש והחזרה איש איש לביתו, יעשה מעשה העולה כדי חוסר יושר ו/או מרמה ו/או אלימות פיזית ו/או מילולית ו/או אשר יש בו בכדי להוות הפרה כלשהי של חוק וסדר וכללי ההתנהגות הראויים והסבירים, יטופל במלוא החומרה, לרבות הרחקתו מהנופש, החרמת צמיד הזיהוי ונקיטת כל צעד אחר המותר על פי הדין, הכל ע"פ שיקול דעתם הבלעדי של נציגי ועד העובדים ו/או נציגי הנהלת החברה באתר הנופש.
  15.7 יודגש בזאת כי סלקום ו/או מי מטעמה, רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי, להרחיק באופן מיידי וללא התרעה מאירועי הנופש כל עובד סלקום ו/או משתתף אחר בנופש אשר חרג מנורמות ההתנהגות הראויה, בהתאם לשיקול דעת סלקום וזאת ללא החזר כספי.
  15.8 לסלקום שמורה הזכות לשקול המשך העסקתו של עובד אשר יפר בדרך כלשהי את הכללים האמורים לעיל וזאת בהתאם לחומרת המעשה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של סלקום.

 

 1. צמידי זיהוי
  16.1 במהלך הנופש, יחולקו לכל משתתפי הנופש צמידי זיהוי. חלוקת הצמידים תבוצע במקומות ובמועדים שהוגדרו מראש ע”י סלקום.
  16.2 הצמיד מהווה חלק מאישור הכניסה לאתר הנופש ולהשתתפות בפעילויות הנופש. אין להסיר את הצמיד במהלך הנופש. לא תתאפשר כניסה לפעילויות הנופש ללא הצמיד המתאים.
  16.3 סלקום ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לצרף לצמיד אמצעי זיהוי נוספים אשר נדרשים לצורך כניסה לפעילויות (כרטיסי כניסה / וואצ’רים וכו’).
  16.4 הצמידים ימסרו לעובד סלקום הרשום בלבד ולא לבני משפחה ו/או משתתפים נוספים מטעמו. לא ימסרו צמידים לכל משתתף אחר, לרבות באמצעות אמצעי מזהה שלאותו משתתף או באישורו.
  16.5 האחריות על הצמידים ואמצעי הזיהוי חלה על הנופשים בלבד, משתתף בנופש אשר יאבד את הצמיד ו/או את אמצעי הזיהוי הנוספים לא יהיה זכאי לקבל צמיד חלופי ולא יוכל להיכנס לפעילויות הנופש.
  16.6 צמיד קרוע ו/או אמצעי זיהוי בלוי יוחלף רק בהצגת הצמיד ו/או אמצעי הזיהוי הנוסף הלא תקין לנציג סלקום, ובהתאם לרישום, תחת שיקול דעתה הבלעדי של סלקום.

 

 1. כללי
  17.1 היעדרות מהעבודה מכל סיבה שהיא בגינה החמיץ עובד את הנופש לא תקנה לו זכות כלשהי לפיצוי או החזר, לרבות אך לא רק מחלה ו/או סיבה אחרת, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
  17.2 ביצוע ההזמנה מהווה אישור הנרשמים להעברת פרטיהם למפעיל אתר הרישום ולמפעיל הנופש שיהיו רשאית לאגור אותם במאגרי המידע שלהם ולעשות בהם שימוש בהתאם לכל דין.
  17.3 מובהר כי סלקום תהא רשאית להחליט באופן בלעדי על הפסקת הרישום לנופש, שינוי התנאים במסגרתו, קיצורו או הארכתו, בכל זמן שהוא ובכל שלב וכן לשנות את תנאי התקנון על פי שיקול דעתה. בהתאם, יש לעקוב אחר השינויים בתקנון ו/או הפרסומים בפורטל החברה ו/או באתר הרישום והמידע הייעודי לנופש.

 

אנו מאחלים לכם חופשה מהנה!

סגור
עדי ארי בן ארוש
"שמחה לעיתים קרובות מתגנבת דרך דלת שלא ידעת שהשארת פתוחה"

עדי שייכת למטה ועד העובדים.
אחראית דיגיטל ומזכירת ועד העובדים.
עדי ילידת 1987, תושבת פרדסיה, נשואה באושר לליאב ואמא גאה לארבל ועומר.
בעלת תואר שני בהתנהגות ארגונית ותואר ראשון במדעי התנהגות וניהול משאבי אנוש ממכללת נתניה.

סגור
אורית מאי בראונר
"הדרך להתחיל היא להפסיק לדבר ולהתחיל לעשות"

אורית מאי בראונר שייכת למטה ועד העובדים.
ראש מטה פעילות ועד העובדים.
אורית ילידת 1978, תושבת זכרון יעקב, נשואה באושר ואמא גאה לאיתי ויובל.
בעלת תואר שני בהתנהגות ארגונית במכללת נתניה ותואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ו B.A כללי מאוניברסיטת חיפה.

סגור
מטה ועד העובדים

מטה ועד העובדים מאגד את כלל הפעילות השוטפת והפרוייקטים של ועד העובדים

סגור
דרור שטילר
"השינוי לא יבוא אם אנחנו נחכה לאדם אחר או לזמן אחר, אנחנו האדם שחיכינו לו, אנחנו השינוי שאנו מחפשים"

דרור שטילר שייך לגרעין מייסדי ועד העובדים בקבוצת סלקום.
אחראי מטעם ועד העובדים על הפרויקטים הטכנולוגים וחבר ועדת רווחה.
שטילר , יליד 1972 , תושב רמלה, נשוי באושר לאלינור ואב גאה לנוי ודר .
בעל תואר ראשון במחשבים מכללת אורט בראודה

סגור
אבי מלכה

אבי מלכה שייך לגרעין מייסדי ועד העובדים בקבוצת סלקום.
אחראי פרוייקטים מיוחדים מטעם ועד העובדים.
מלכה, יליד 1961 , עובד בסלקום החל משנת 1996 תושב ראשל"צ, אב גאה ומאושר לשיר, אור ונועה ונשוי באושר לפזיה.
בוגר לימודי הנדסת תקשורת במכללת בזק בירושלים.

סגור
דניאל (אלחנדרו) דיבנר
"הכי חשוב בחיים זה להיות אמיתי עם עצמך ותמיד לפני ששופטים אדם שים את עצמך בנעליו"

דניאל דיבנר שייך לגרעין מייסדי ועד העובדים בקבוצת סלקום.
אחראי מטעם ועד העובדים על פעילות הוועד באגף העסקי (יחד עם מוחמד עסלי)
דיבנר , יליד 1971, תושב בית חנניה, נשוי באושר למיכל ואב גאה לשחר, ליאור וינאי
בוגר לימודי משפטים וכלכלה מאוניברסיטת חיפה

סגור
מוחמד עסלי
"אל תשאל מה חברי הקבוצה יכולים לעשות למענך , שאל מה אתה יכול לעשות למען חברי הקבוצה"

מוחמד עסלי שייך לגרעין מייסדי ועד העובדים בקבוצת סלקום.
מנהל פעילות ועד העובדים בחברת "דינמיקה" ואחראי על פעילות המרכז הלוגיסטי (מרלו"ג) ומרכזי השירות ברחבי הארץ
עסלי יליד 1989, רווק, תושב כפר קרע.
בוגר הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים ובעל תואר כלכלה וניהול מהמרכז האקדמי רופין

סגור
אנג'ל חדאד
"כשהגלים מתחזקים החזקים מתגלים"

אנג'ל חדאד שייכת לגרעין מייסדי ועד העובדים בקבוצת סלקום.
אחראית מטעם ועד העובדים על כלל פעילות הוועד במת"מ חיפה
חדאד ילידת 1982 , תושבת חיפה, נשואה באושר לחוסאם ואמא גאה לענאן, מריאנה ,למאר ומריבל.
בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות מאוניברסיטת תל אביב .

סגור
אופיר נחמן
"העובד במרכז ואני כאן להקשיב לכם ולהיות פה עבורכם כי אתם אלה שנותנים לי את הכח להמשיך"

אופיר נחמן שייך לגרעין מייסדי ועד העובדים בקבוצת סלקום.
אחראי מטעם ועד העובדים על פעילות הוועד באגף שירות ומכירה (יחד עם מוחמד עסלי ואנג'ל חדאד)
נחמן יליד 1969, תושב קריית חיים, אב גאה לאילי ויואב.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה מאוניברסיטת חיפה

סגור
ליאור דרין
"ואהבת לרעך כמוך"

ליאור דרין שייך לגרעין מייסדי ועד העובדים בקבוצת סלקום.
מנהל הלוגיסטיקה הארצי של ועד העובדים וחבר ועדת רווחה.
דרין, יליד 1971, תושב פתח תקווה, נשוי באושר לסופי ואב גאה ללידור, לירון ולירוי .
בוגר לימודי לוגיסטיקה, ניהול מלאי, רכש ומחסן ממוחשב באוניברסיטת תל אביב

סגור
ליאור כהן זדה
"רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק מגלה כמה רחוק הוא יכול להגיע"

ליאור כהן זדה שייך לגרעין מייסדי ועד העובדים בקבוצת סלקום.
גזבר ועד עובדי הקבוצה וחבר ועדת הרווחה.
כהן-זדה , יליד 1978 , תושב אביעזר , נשוי באושר למאיה ואב גאה לליאם , אור ונועם .
בעל תואר ראשון בכלכלה ומימון מאוניברסיטת בן גוריון

סגור
אלון ג'ורנו
"כשעושים את הדברים מאהבה אין סיכוי שזה לא יצליח"

אלון ג'ורנו שייך לגרעין מייסדי ועד העובדים בקבוצת סלקום.
מנהל הרווחה של ועד עובדי הקבוצה
ג'ורנו יליד 1972 תושב תל אביב, אב גאה לאלה, אדם ומיתר
בוגר לימודי תעשייה וניהול מטעם המכללה למנהל.

סגור
אורי אורן
"אין לאחוז בעבר הוא לא ישוב עוד... נסו לשפר את ההווה הוא שלכם"

אורי אורן שייך לגרעין מייסדי ועד העובדים בקבוצת סלקום.
משנה ליו"ר ועד העובדים. אחראי מטה וספורט ועד העובדים.
אורן, יליד 1973, תושב מישר ואב גאה לזיו, שי ,יעל וגל
בעל תואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה
ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון

סגור
משה בן ארצי
"לכל בני האדם מגיעה הזדמנות שווה לקידום מעמדם והצלחתם בחברה תוך כדי שמירה על כבוד האדם ואהבת הזולת"

משה בן ארצי שייך לגרעין מייסדי ועד העובדים בקבוצת סלקום.
אחראי מטעם ועד העובדים על פעילות הוועד באגף הטכנולוגיות ופעילות הספורט בכלל החברה (בשיתוף עם חבר הוועד אורי אורן)
בן ארצי, יליד 1971, תושב פתח תקווה, נשוי באושר למיכל ואב גאה לאלמוג, ענבר, אגם ונופר
בעל תואר ראשון בניהול וכלכלה מהאוניברסיטה הפתוחה. בוגר הנדסאי אלקטרוניקה.

סגור
מיה יניב
"כמה פעמים בחיים יצא לך לעשות היסטוריה?"

מקימת ויוזמת התארגנות עובדי סלקום נטוויז'ן ויו"ר ועד עובדי הקבוצה.
יניב ילידת 1981, נשואה באושר למידד ואמא גאה לסהר ולני.
בעלת תואר שני במדיניות ציבורית וכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון , תואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז האקדמאי רופין
בוגרת לימודי ניתוח מכשירים פיננסים בשוק ההון מהאוניברסיטה פתוחה .

>
X
X